herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bazy danych obiektów topograficznych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy zasób geodezyjny oraz portal mapowy Powiatu Dzierżoniowskiego wzbogacono o nowe dane, dzięki założeniu bazy BDOT (500) oraz inicjalnej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej 020207_5 Niemcza - obszar wiejski.

Starosta Dzierżoniowski przeprowadził prace polegające na utworzeniu dla jednostki ewidencyjnej  020207_5 Niemcza – obszar wiejski bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ww. bazy otrzymały identyfikatory:
PL.PZGiK.4366 – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
PL.PZGiK.4365 – Baza danych obiektów topograficznych w skalach 1:500-1:5000

Dzięki temu działaniu proces zakładania ww. baz danych został zakończony na obszarze całego powiatu.

Utworzone bazy wchodzą w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i umożliwiają generowanie z systemu teleinformatycznego tzw. mapy zasadniczej, która zawiera informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Mapy te wykorzystywane są do celów gospodarczych w tym w procesach inwestycyjnych.

Dla celów poglądowych informacje graficzne z utworzonych baz BDOT i GESUT są dostępne w Geoportalu Powiatu Dzierżoniowskiego, który dostępny jest pod adresem: http://geoportal.pow.dzierzoniow.pl (w zakładce mapy pod przyciskiem mapa zasadnicza).

Ponadto Geoportal zawiera szereg informacji o charakterze przestrzennym pochodzących z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z rejestrów gminnych dla których referencją są dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego (działki, budynku, użytku gruntowe).

Oficjalne dokumenty oraz dane można zakupić składając wniosek w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, parter, pokój nr 3, lub za pośrednictwem narzędzi informatycznych:
platformy ePUAP
portalu e-usług geodezyjnych powiatu dzierżoniowskiego – portalu obsługi klienta PZGiK.

Wniosek składany elektronicznie winien być podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, który jest bezpłatną alternatywą dla podpisu elektronicznego. Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje jego posiadacza i tym samym umożliwia korzystanie z e-usług administracji publicznej. Więcej na stronie profilu.