herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezrobocie spada

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O ponad 4,3 tys. spadła liczba osób pozostających bez pracy w naszym powiecie w ciągu ostatnich pięciu lat - taką informację otrzymali radni powiatowi podczas sesji 27 lutego poświęconej sytuacji na rynku pracy.

W głównym temacie sesji wystąpiła Monika Zawilak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, która poinformowała, że bezrobocie w naszym powiecie spada – z 6504 osób bez pracy na koniec grudnia 2012 roku do 2123 na koniec grudnia 2017.

Następnie omówiła realizację przez PUP programów, które miały na celu aktywizację zawodową i łagodzenie skutków bezrobocia. To m.in.: szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie studiów podyplomowych, bony na zatrudnienie i na zasiedlenie czy refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Na ten cel w 2017 roku przeznaczono blisko 7 mln zł.

Nie zabrakło informacji na temat poradnictwa zawodowego, które jest prowadzone w urzędzie, ale też poza nim.
– Od 2017 roku organizujemy spotkania klasowe dla rodziców i uczniów szkół ponadpodstawowych, na których przekazujemy informacje o lokalnym rynku pracy, o zawodach deficytowych, ale też uczulamy, by młodzież nie podejmowała decyzji o wyborze zawodu pod presją rodziców. Kluczowe jest rozpoznanie własnego potencjału. Czekamy na zgłoszenia zainteresowanych klas. Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych – mówiła Monika Zawilak.

Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących m.in.: zmian w budżecie na 2018 rok, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dzierżoniów na dofinansowanie wydania folderu z okazji 60-lecia Zespołu Górali Czadeckich „Pojana” oraz udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.