herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok przyjęty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

17 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Rozpoczęła się ona od wręczenia podziękowań i gratulacji z okazji jubileuszu 10-lecia Bielawskiej Placówki Muzealnej.

List gratulacyjny odebrał z rąk przewodniczącego Rady Jacka Grzebielucha i starosty Grzegorza Kosowskiego, pomysłodawca i współzałożyciel placówki dr Rafał Brzeziński.

Głównym tematem wtorkowych obrad było przyjęcie budżetu powiatu na 2020 rok. Najistotniejsze założenia planu finansowego opracowanego na kolejne dwanaście miesięcy, przedstawiła skarbnik powiatu Iwona Swendrak-Zając.
Planowane dochody samorządu w 2020 roku mają sięgnąć 96.926.740 zł i będą się składać między innymi z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych, udziału w podatkach oraz środków z Unii Europejskiej.

Natomiast planowane wydatki powiatu w nadchodzącym roku mają wynieść 99.453.662 zł. Najwięcej pieniędzy samorząd przeznaczy na oświatę (około 45,2 mln zł) i opiekę społeczną (około 22 mln zł). Pozostałe wydatki stanowią takie zadania jak między innymi: ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne oraz transport i łączność.

Dzięki zrównoważonej i odpowiedzialnej polityce zarządzania budżetem, sytuacja finansowa powiatu jest lepsza od zdecydowanej większości powiatów w kraju.
Deficyt w projekcie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok w wysokości około 2,5 mln złotych jest jedynie zapisem planowanym. Przykładem niech będzie budżet na 2019 rok, w którym Powiat Dzierżoniowski planował deficyt w wysokości 1 mln złotych. Ostatecznie tegoroczny budżet zostanie wykonany bez konieczności zaciągania żadnych zobowiązań finansowych.

Powiat zmuszony był zaplanować deficyt budżetowy między innymi ze względu na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Szpitala Powiatowego. Wynika to w dużej mierze z niekorzystnej polityki rządu, dotyczącej finansowania usług medycznych realizowanych w szpitalach, dla których organem prowadzącym są powiaty.
Niemniej plan Zarządu Powiatu na korzystne zbilansowanie budżetu w 2020 roku jest jak najbardziej realny. Do przyszłorocznego budżetu bowiem wpłyną znaczne środki pochodzące z refundacji kosztów, jakie powiat poniósł na realizację projektów unijnych w 2019 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe pozytywne opinię o planie budżetu wyraziły nie tylko komisje Rady Powiatu, ale także Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. W konsekwencji Rada większością głosów przyjęła budżet powiatu na kolejne dwanaście miesięcy.

W dalszej części obrad radni podjęli decyzję w formie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Pieszycach.

Oprócz tego podjęto uchwałę w sprawie nadania Eleni Tzoka Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (szerzej na ten temat w osobnym artykule).
Na koniec sesji przyjęto plany pracy komisji Rady Powiatu na I półrocze 2020 roku.