herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUNIOR” Dzierżoniów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "JUNIOR" Dzierżoniów na realizację zadania publicznego z zakresu kultura fizyczna i sport pn. „Sumo to nasz sukces”

Grafika z logo NGO

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 7 września 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUNIOR” Dzierżoniów na realizację zadania publicznego z zakresu kultura fizyczna i sport pn. „Sumo to nasz sukces”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 18 września 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po tym terminie oferta zostanie usunięta ze strony BIP-u.