herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie albumu rodzin Kresowych Ziemi Dzierżoniowskiej”.

Grafika NGO

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 31 maja 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie albumu rodzin Kresowych Ziemi Dzierżoniowskiej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 12 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Po tym terminie oferta zostanie usunięta ze strony BIP-u.