herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „POWIAT W OBIEKTYWIE”.

Grafika NGO

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 8 lipca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „POWIAT W OBIEKTYWIE”.

Oferta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 25 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

OGŁOSZENIE