herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Łagiewniki.

Informujemy o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Łagiewniki na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Lato 2020 – harcerze na sportowo”.

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 6 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Łagiewniki na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Lato 2020 – harcerze na sportowo”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul.Rynek 27 oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul.Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 17 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).