herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowy termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje o wprowadzeniu nowego terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z przepisami Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1086) został wprowadzony nowy termin wnoszenia opłaty rocznej za 2020r. z tytułu użytkowania wieczystego tj. do 31 stycznia 2021 roku.

Termin ten dotyczy również sytuacji, gdy właściwy organ ustalił wcześniejszy termin zapłaty tej opłaty.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r., od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej oraz państwowej osoby prawnej, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:
1. zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości przed upływem terminu płatności tj. przed 31 stycznia 2021 r.,
2. wystąpienia u danego podmiotu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID‑19,
3. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca III kwartału 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach BIP powiatu dzierżoniowskiego.
Informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. tel. 74 832 52 19, 74 832 36 65, 74 832 36 63.