herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Na zdjęciu ceglany budynek Starostwa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W BIP

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rolnictwo, ekologia i pokrewne,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
b) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c) ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7) samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji,
8) komunikatywność i życzliwe podejście do klienta,
9) wysoka kultura osobista i etyka,
10)dyspozycyjność, zaangażowanie,
11)obowiązkowość i odpowiedzialność,
12)odporność na stres,
13)biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Open/LibreOffice i Microsoft Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane co najmniej roczny staż zawodowy, a szczególnie
1 doświadczenie zawodowe w administracji publicznej bądź doświadczenie związane z ochroną środowiska.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie zgłoszenia instalacji, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w tym przyjmowanie informacji o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, o zakończeniu eksploatacji instalacji oraz o zmianie danych instalacji,
2) udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz ich zmiana,
3) udzielanie pozwoleń zintegrowanych oraz ich zmiana,
4) stwierdzanie wygaśnięcia/cofnięcie lub ograniczenie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleń zintegrowanych,
5) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla zakładu, w wyniku którego w działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem. Zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza zakładem oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia,
6) przyjmowanie okresowych pomiarów hałasu w środowisku wykonanych dla zakładów, dla których wydane zostały decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz przyjmowanie okresowych pomiarów hałasu w środowisku dla instalacji, dla których zostało wydane pozwolenie zintegrowane,
7) przyjmowanie okresowych, ciągłych oraz wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji,
8) wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
9) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
10)opiniowanie gminnych Programów Ochrony Środowiska, w tym przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu,
11)koordynacja działań zmierzających do sporządzenia i uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska i jego aktualizacji, w tym przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
12)koordynacja działań zmierzających do sporządzenia raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska i jego aktualizacji,
13)udział w postępowaniu dotyczącym sporządzenia programu ochrony powietrza. Wydawanie opinii do projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
2. Realizacja i monitorowanie działań określonych w programie ochrony powietrza oraz przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań z ich realizacji do Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
14) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmiana tych zezwoleń,
15)przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawach oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
16)udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju (wielokondygnacyjny budynek, schody, brak windy, podjazd do budynku dla osób
niepełnosprawnych, I. piętro, sala wieloosobowa),
2) stanowisko pracy: stanowisko administracyjno-biurowe, praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca szczególnej koncentracji, większość czynności administracyjno biurowych wykonywanych jest w pozycji siedzącej, na stanowisku zapewniono światło dzienne oraz oświetlenie elektryczne ogólne – sufitowe, bezpośredni kontakt z klientem,
3) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, na okres 6 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony. Przewidywany termin
rozpoczęcia pracy: listopad 2021 r.,
4) wymiar czasu pracy: pełny etat, praca jednozmianowa w równoważnym systemie czasu pracy,
5) wynagrodzenie: ustalane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: we wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie osób, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
4) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
5) podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*,
6) kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie, o którym mowa w pkt 1, ppkt 3 ogłoszenia o naborze,
7) podpisane oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
9) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV lub innych dokumentach stanowiących załączniki do oferty – jeżeli w zakresie
tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym wynikających z pkt 2 ppkt 1 ogłoszenia o naborze.
7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 listopada 2021 r.:
a) osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27,
II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju lub
b) elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym), lub
c) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju,
2) dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 2 listopada 2021 r.,
3) aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 2 listopada 2021 r., nie będą rozpatrywane,
4) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.
8. Postępowanie rekrutacyjne:
1) postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów:
a) wstępnej oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych, polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze,
b) postępowania sprawdzającego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata,
2) kandydaci, których oferty nie spełnią wymogów formalnych, zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie,
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru (postępowania sprawdzającego) zostaną powiadomieni
telefonicznie.
9. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz na tablicach informacyjnych w budynkach
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie: Rynek 27 i ul. Świdnicka 38.

Dzierżoniów, dnia 18 października 2021 r.
Starosta Dzierżoniowski
/-/Grzegorz Kosowski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W BIP