herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 1 grudnia rusza nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. O środki mogą się starać m.in. placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy oraz samorządy.

Program został ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2019 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

  1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach administracji samorządu powiatowego, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; o dofinansowanie mogą ubiegać się:
    • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  3. Obszar D – na likwidację barier transportowych; o dofinansowanie mogą ubiegać się:
    • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
    • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
  4. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:
• w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 150 000,00 zł,
• w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 34 000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy,
• w przypadku obszaru D: dla jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej – 80% kosztów realizacji, dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy i powiaty – 70% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
– 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
– 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi,
– 250.000 zł dla autobusów,
• w przypadku obszaru G – 30% kosztów realizacji.

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów 

Projekty można składać od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 833 98 95.