herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski z budżetem na 2024 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

19 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w 2023 roku.

zdjęcie tytułowe do sesji z 19 grudnia

Obrady rozpoczęły się od wręczenia podziękowań dla koordynatorów Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” w Powiecie Dzierżoniowskim Renaty Norberciak – rejon Bielawa i Marty Owcy – Gandeckiej – rejon Dzierżoniów.

zdjęcie koordynatorów Szlachetnej Paczki z powiatu dzierżoniowskiego ze starostą, wiceprzewodniczącą Rady i radną powiatową

Następnie wręczono nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych. Laureatom gratulowali starosta Grzegorz Kosowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Izabela Piwko-Zadrożna. Prace można obejrzeć w poprzednim artykule.

W trakcie grudniowej sesji Rady Powiatu, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, harcerze przekazali na ręce starosty Grzegorza Kosowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha światełko betlejemskie. Światełko przekazali członkowie 6. Drużyny Harcerskiej NS „Czarne stopy„.

Głównym tematem ostatniej sesji w tym roku był plan budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2024. Najważniejsze punktu planu finansowego przedstawili w swoich wystąpieniach starosta Grzegorz Kosowski oraz skarbnik powiatu Iwona Swendrak-Zając. Przed przyjęciem uchwały radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz komisji stałych Rady Powiatu. W ślad za tym radni bez głosu sprzeciwu przyjęli budżet na kolejne 12 miesięcy. Oprócz uchwały budżetu Rada podjęła również wieloletnią prognozę finansową Powiatu Dzierżoniowskiego. Więcej szczegółów na temat budżetu w kolejnych informacjach.

Radni przyjęli także uchwały w sprawach:

  • podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej”,
  •  zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok,
  •  wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 roku,
  •  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
  • zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski,
  •  przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok,
  •  przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Warto podkreślić, że Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podjęła również uchwałę nadającą Mariuszowi Tomczykowi, utytułowanemu paraolimpijczykowi z Bielawy, tytuł honorowy „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” za rok 2023. Szczegóły w kolejnych informacjach.