herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej we Włókach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi Włóki, gmina Dzierżoniów oznaczona geodezyjnie w obrębie 0006, Włóki jako działka nr 456/2, o powierzchni 1.1471 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00013418/9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów – obręb Włóki działka położona jest na terenie opisanym R 1.5 – tereny rolnicze. Nieruchomość jest zagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, objęta umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie formy wyboru przetargu
Nabywcami nieruchomości rolnych mogą być tylko osoby (podmioty), o których mowa w art. 2a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2022 r., poz. 461).

Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł (netto) – zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

2. Pierwszy przetarg odbył się dnia 23 listopada 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Drugi przetarg odbył się 1 marca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Trzeci przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Rynek 27, II piętro budynku, sala 201 – w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

5. Wadium w wysokości 5 000 zł należy wnieść – przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002 najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.

6. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone przez sprzedającego na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) nieruchomość rolną mogą nabyć:

– rolnik indywidualny – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo;

– Podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;

– Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ppkt a i b, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, stosownie do przepisu art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

8. Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępuje do niego rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest przedłożenie najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r.:

– dowodu wniesienia wadium;

– dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo;

– oświadczenia o wielkości łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, ustalonej odpowiednio do przepisów art. 5 ust. 2 i 3 ustawy;

– zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, do ww. okresu, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

– dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109 ze zm.).Wzory oświadczeń w załącznikach poniżej.

9. Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępują do niego podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jest przedłożenie najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r. dowodu umocowania do działania w imieniu tych podmiotów oraz wpłata wadium w wymaganym terminie.

10. Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępują do niego inne podmioty i w innych przypadkach niż wymienione art. 2a ust. 1 i ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest przedłożenie najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2022 r. zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz wpłata wadium w wymaganym terminie.

11. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Rynek 27 lub ul. Świdnickiej 38 pokój nr 1 – w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w przetargu ustnym ograniczonym działka nr 456/2 gmina Dzierżoniów, obręb Włóki”.

12. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27 oraz przy ul. Świdnickiej 38 – najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2022 r.

13. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

14. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego art. 37 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).

15. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się ze stanem terenowo – prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli choć jeden, dopuszczony do licytacji, uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

17. Organizator przetargu zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18. Wyznaczenie punktów granicznych lub wznowienie znaków granicznych nieruchomości w terenie, nastąpi w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

19. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego, najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

20. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pokój 12 (parter) tel. 74 832-36-65 oraz 74 832-36-63.

OŚWIADCZENIE ROLNIKA
OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BĘDĄCYCH W SAMOISTNYM POSIADANIU, DZIERŻAWIONYCH PRZEZ ROLNIKA INDYWIDUALNEGO