herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – podsumowanie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 marca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Przewodniczący Rady Powiatu rozpoczął obrady minutą ciszy upamiętniającą ofiary na Ukrainie.

W głównej części sesji radni wysłuchali sprawozdania z działalności w roku 2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, które przedstawił inspektor Krzysztof Umiński. Kolejnym tematem była pomoc społeczna. Szczegółową informację o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przedstawiła dyrektor Elżbieta Jabrzyk.

Następnym punktem sesji było omówienie funkcjonowania podczas pandemii COVID-19 Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.  W tym punkcie głos zabrała dyrektor PCOiW w Pieszycach – Ilona Bugaj a także dyrektor DPS w Bielawie- Renata Giża.  Następnie Tadeusz Skrzypek – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych omówił najważniejsze problemy, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne w naszym powiecie.

W części uchwałodawczej radni podjęli uchwały w sprawie:
– przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2026”,
– określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

Na zakończenie sesji przedstawiono dwa sprawozdania: Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu lutym i marcu 2022 oraz Przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.

Więcej na temat uchwał i innych spraw podejmowanych podczas obrad znaleźć można w serwisie E-sesja.