herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Roztoczniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Roztoczniku w Gminie Dzierżoniów.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w północnej części miejscowości Roztocznik, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 197/3 o pow. 0.2817 ha obręb 0010, Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00031031/4. Na działce zlokalizowany jest budynek gospodarczy o pow. użytkowej 152,8 m2, murowany wykonany w technologii tradycyjnej, mieszanej w I połowie XX wieku. Stan techniczny budynku zły, stopień zużycia technicznego szacowany na 80 %. Nieruchomość nie posiada własnych mediów komunalnych. Woda i energia elektryczna znajduje się w odległości ok. 150 metrów od granicy działki. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu, płaski zadrzewiony, porośnięty krzakami oraz trawą. Dojazd do nieruchomości utrudniony (na chwilę obecną brak urządzonego zjazdu) z drogi powiatowej nr 3010D biegnącej w kierunku Kołaczowa.

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem: MN2 – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym.

Wartość nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości 57 000 zł (netto) – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 5.000 zł – płatne do dnia 10 sierpnia 2020r.

Warunki przetargu
1. I Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku sala 201 w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Warunkiem udziału w przetarg jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu :
– osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
– cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz.2278), obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
5. W terminie wyznaczonym w ogłoszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.
6. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się: ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – art. 37 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
8. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań wobec osób trzecich.
9. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
10. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
11. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
13. Więcej informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, p.12, tel. 74 832-36-65, lub na stronie urzędu pow.dzierzoniow.pl.