herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu w budynku przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pierwszym przetargu na sprzedaż lokalu nr 18 w budynku 23 przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie

Obiektem przetargu jest lokal o powierzchni 921,68 m2; wraz z udziałem 1282/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie wieczystego użytkowania działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dzierżoniowie, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0004, Centrum jako działka nr 55/2, o powierzchni 0.2830 ha. Nieruchomość znajduje się w budynku 23 w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.

Cena wywoławcza wynosi 650 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 29.06.2022 o godz. 10:30

Opis nieruchomości:

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości lokalowej tj. lokalu użytkowego nr 18 w budynku 23 w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 o powierzchni 921,68 m2; wraz z udziałem 1282/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie wieczystego użytkowania działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dzierżoniowie, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0004, Centrum jako działka nr 55/2, o powierzchni 0.2830 ha. Nieruchomość lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą SW1D/00046467/7. Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą SW1D/00026673/8. Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Lokal usytuowany jest na IV kondygnacji naziemnej budynku, wykorzystywany był pod działalność produkcyjną. Składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 921,68 m2. Wejście do lokalu odbywa się przez klatkę schodową, bezpośrednio z chodnika. Budynek wyposażony we wszystkie media.
 3. Nabywca będzie uiszczał opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu według stawki 3% w wysokości 685,92 zł – za działkę nr 55/2 (płatna do 31 marca każdego roku); wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
 4. Lokal wchodzi w skład wspólnoty zarządzanej przez profesjonalny podmiot, w związku z tym nabywca będzie ponosił miesięczne koszty funduszu remontowego i eksploatacyjnego.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 650 000 zł netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł) – Vat zwolniony.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój 201 w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30.
 3. Wadium w wysokości 65 000 zł należy wnieść – przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002 najpóźniej w dniu 24 czerwca 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
 4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone przez sprzedającego na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu:- osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości;
  – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi trzy miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot;
  – cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przedstawić komisji zezwolenie na nabycie nieruchomości;
  – pełnomocnicy – oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego; art. 37 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359);
  – osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego.
 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się ze stanem terenowo – prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
 7. W terminie wyznaczonym w ogłoszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
  nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
 8. Organizator przetargu zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Wyznaczenie punktów granicznych lub wznowienie znaków granicznych nieruchomości w terenie, nastąpi w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego, najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
 11. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
 12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
 13. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pokój 12 (parter) tel. 74 832-36-65 oraz 74 832-36-63.