herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przypomnienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski przypomina o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Nieruchomość położona jest między ulicami Wolności i Żeromskiego, oznaczona jako działka nr 699/41 o pow. 0.3910 ha. Teren zabudowany jest budynkiem byłego Szpitala Miejskiego o powierzchni użytkowej o powierzchni 2526 m² oraz kubaturze 13822 m³, wpisanym do ewidencji zabytków miasta Bielawa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000 zł netto (zwolnienie z podatku VAT). Wadium w wysokości 150.000 zł, płatne do 20 maja 2022 roku.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27, II p. budynku sala 201) 26 maja 2022 roku o godzinie 10.00.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU
Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60, e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl, www.pow.dzierzoniow.pl, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 699/41oraz nr 702 obręb Północ, położonej przy ul. Wolności 114 w Bielawie, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2526 m².


Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona między ul. Wolności a ul. Żeromskiego oznaczona jako działka nr 699/41 o pow. 0.3910 ha, zabudowana jest budynkiem byłego Szpitala Miejskiego o pow. użytkowej 2526 m² oraz kubaturze 13822 m³ wpisanym do ewidencji zabytków miasta Bielawy. Czterokondygnacyjny budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej w stylu neogotyckim w XIX wieku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krytej dachówką. Posiada m.in. wewnętrzną instalację CO, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Ogrzewany za pośrednictwem miejskiego węzła CO. W centralnej części budynku funkcjonuje winda towarowo-osobowa. Działka nr 702 o pow. 0.0106 ha, stanowi drogę dojazdową do nieruchomości. Dla zbywanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00031405/7.

Dla nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014 roku, w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego wyznaczono kierunki rozwoju związane z koncentracja usług centrotwórczych. Oznaczony symbolem UC – teren obszaru centralnego.

Wartość nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości 2 500 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 150 000 zł – płatne do dnia 20 maja 2022r.


Warunki przetargu
1. I Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku sala 201 w dniu 26 maja 2022r. o godzinie 10.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Warunkiem udziału w przetarg jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu :
– osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
– cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
5. W terminie wyznaczonym w ogłoszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.
6. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się: ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
7. Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
8. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego. (art. 37 § 1 ust. 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
9. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
10. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
11. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
13. Więcej informacji na temat przetargu na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl. lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój12, tel. 74 832-36-65.