herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Realizujemy projekty z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektu:
„Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim”

Numer rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002665

Głównym celm projektu jest:
– tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy (łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi) poprzez edukację w plenerze dla dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej na pograniczu polsko-czeskim, na temat średniowiecznej historii regionu, na podstawie istniejącej ścieżki dydaktycznej „Dolina Tatarska” w Gilowie, w Gminie Niemcza,
– współpraca partnerska z instytucjami z terenu pogranicza (Powiat Dzierżoniowski – Letohrad),
– wymiana doświadczeń oraz wydanie dwujęzycznych materiałów edukacyjnych.

Realizacja powyższych działań pozwoli na zniwelowanie problemu niedostatecznej współpracy instytucji i organizacji na terenie pogranicza. Możliwa będzie także popularyzacja kultury pogranicza, wydarzeń społeczno-kulturalnych, która pozwoli na nawiązywanie kolejnych, naturalnych form współpracy i wymiany doświadczeń, co jeszcze bardziej wpłynie na długofalowe efekty projektu po jego realizacji. Współpraca ta z kolei pozytywnie wpłynie na poprawę funkcjonowania partnerskiego modelu działania na terenie pogranicza.

W celu poszerzenia terenu oddziaływania projektu przeprowadzone zostaną działania promocyjne upowszechniające wspólną kulturę oraz wskazujące odpowiedni model partnerstwa na poziomie różnych instytucji. Będą one prowadzone przez obu Partnerów. Dzięki temu możliwa będzie także wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z modelem zarządzania u każdej ze stron porozumienia (Powiat Dzierżoniowski – Miasto Letohrad).

Projekt ma na celu uzmysłowienie lokalnej społeczności i instytucjom jak podejmowanie wspólnych inicjatyw przynosi długofalowe korzyści dla każdej ze stron, a różnice kulturowe oraz bariery językowe nie stanowią żadnych ograniczeń.

Partner wiodący:
Powiat Dzierżoniowski

Partner projektu:
Město Letohrad

Termin realizacji:
01.04.2021 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 13 915,00 euro
Współfinansowanie z EFRR: 11 827,75 euro

 

Wydarzenie na Facebooku

Piknik Historyczny w Dolinie Tatarskiej – informacja prasowa

FILM PODSUMOWUJĄCY PIKNIK HISTORYCZNY

FILM EDUKACYJNY DOLINA TATARSKA