herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 

Realizujemy projekty z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektu:
Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim

Numer rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002573

Głównym celm projektu jest:
Upowszechnianie i tworzenie transgranicznych sieci współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza, organizacjami i partnerami społecznymi , a także samorządowcami, poprzez organizację wspólnego Festiwalu Folklorystycznego w Arboretum Wojsławice (Powiat Dzierżoniowski), warsztatów językowo-kulturowo-kulinarnych dla wybranych grup z terenu objętego współpracą (polsko-czeskich) oraz wydanie dwujęzycznych materiałów przybliżających mieszkańcom pogranicza kulturę, region oraz system zarządzania nimi po każdej ze stron granicy (folder zawierający najważniejsze informacje o współpracujących regionach pogranicza oraz przewodnik kulinarny).

Powyższe działania pozwolą na zniwelowanie problemu braku współpracy transgranicznej na terenie pogranicza oraz zacieśnią współpracę instytucji, nie tylko samorządowych/administracyjnych, ale również organizacji pozarządowych czy grup obywatelskich. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie popularyzacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, które poprzez swój charakter pozwolą na naturalne nawiązywanie współpracy, wzrost świadomości mieszkańców dot. regionu, w którym żyją, a także wpłyną na poprawę jego funkcjonowania. Promocja projektu oraz jego realizacja będzie prowadzona we ścisłej współpracy obu Partnerów, którzy do tej pory nie podejmowali wspólnych działań. Pozwoli to na wymianę doświadczeń oraz uzyskanie wiedzy na temat zarządzania kulturą i regionem, wzajemnie przez władze Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Lanskroun.

Realizacja projektu ma na celu uzmysłowić lokalnej społeczności, iż podejmowanie wspólnych (polsko-czeskich) inicjatyw około kulturalnych przynosi długofalowe korzyści dla każdej ze stron a różnice kulturowe oraz językowe nie stanowią żadnych ograniczeń.

Partner wiodący:
Powiat Dzierżoniowski

Partner projektu:
Město Lanškroun

Termin realizacji:
01.06.2021 r. – 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 23 529,00 euro
Współfinansowanie z EFRR: 19 999,65 euro

Interaktywna mapa zespołów folklorystycznych Euroregionu Glacensis:

LISTA ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH EUROREGIONU GLACENSIS

Zapowiedź wydarzenia

Kto wystąpi podczas przeglądu? 

Wydarzenie na Facebooku

FILM PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTU