herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 15 grudnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch informuje, że 15 grudnia o godzinie 9.00 odbędzie się Sesja Rady Powiatu.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz pracownika Starostwa. W tle widać flagę i godło RP.

Mieszkańcy będą mogli śledzić obrady samorządu w internecie, ponieważ ze względu na pandemię sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem między innymi aplikacji eSesja.
Głównym tematem grudniowych obrad będzie Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2021-2025 oraz budżet powiatu na 2021 rok.

Pełny porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2021-2025 oraz budżet powiatu na 2021 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
b) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego,
c) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie:
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021,
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu na rok 2021,
opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021,
d) przedstawienie opinii Komisji Rady,
e) dyskusja,
f) stanowiska Klubów Radnych,
g) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 181),
h) podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 (projekt nr 182).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (projekt nr 194).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (projekt nr 195).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 197).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku (projekt nr 196).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącego budowy ostatniego etapu obwodnicy Dzierżoniowa na odcinku Dzierżoniów- Piława Dolna (projekt nr 191).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok (projekt nr 198).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok (projekt nr 188).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok (projekt nr 190).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok (projekt nr 189).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej pn. Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka nr 1 w dwie odrębne placówki, będące w strukturze Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach oraz nadania statutu Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (projekt nr 199).
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domowi Dziecka nr 1 (projekt nr 200).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domowi Dziecka nr 2 (projekt nr 201).
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domowi Dziecka nr 3 (projekt nr 202).
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domowi Dziecka nr 4 (projekt nr 203).
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domowi Dziecka nr 5 (projekt nr 204).
20. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
21. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
22. Zamknięcie sesji.