herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 marca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była pomoc społeczna.


Informację na temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie złożyła dyrektor jednostki Elżbieta Jabrzyk. Radni zapoznali się z zadaniami, jakie PCPRiOZ realizował w 2020 roku.

Wśród omawianych spraw znalazły się między innymi kwestie dotyczące: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.
Z pełną treścią sprawozdania można zapoznać się w systemie internetowym E-Sesja.

W dalszej części sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. W sumie blisko 4 mln złotych zostanie przeznaczone na:
– dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych,
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
– dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Oprócz tego Rada Powiatu przyjęła także uchwały m.in. w sprawach:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym przez Powiat Dzierżoniowski,
wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Na koniec obraz przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w lutym 2021 roku, a także sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.