herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 21 grudnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w ostatniej w tym roku sesji.

Obrady odbędą się we wtorek 21 grudnia, a ich początek zaplanowano na godzinę 9:00. Głównym tematem sesji będzie uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2022-2025.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród dla Laureatów Powiatowego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2022-2025 oraz budżet powiatu na 2022 rok:
a. wystąpienie Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
b. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego,
c. przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie:
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022,
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu na rok 2022,
opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022,
d. przedstawienie opinii Komisji Rady,
e. dyskusja,
f. stanowiska Klubów Radnych,
g. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 253- wariant II),
h. podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 (projekt nr 254- wariant II).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 274).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa)” (projekt nr 273).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku (projekt nr 272).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (projekt nr 270).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 271).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok (projekt nr 264).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok (projekt nr 268).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok (projekt nr 265).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok (projekt nr 267).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 269).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Jackowi Mickiewiczowi Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 266).
17. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
18. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
19. Zamknięcie sesji.