herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na kolejną sesję Rady Powiatu. Obrady odbędą się 27 września, a ich głównym tematem będzie omówienie pozyskanych funduszy z różnych źródeł finansowania.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie podziękowań dla Pana Zdzisława Maciejewskiego i Pana Józefa Przeorka- mieszkańców Miasta i Gminy Pieszyce za działania mające wpływ na rozwój i promocję życia kulturalnego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.
3. Wręczenie nagród dla Laureatów Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiat Dzierżoniowski w roku 2021 i I półroczu 2022 roku.
• wystąpienie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju – Pani Eweliny Kochmańskiej,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2022r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej:
• opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
• opinie komisji stałych Rady,
• dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 305).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 306).
10. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych, w tym: sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Dzierżoniowskiemu.
12. Zamknięcie sesji.