herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, wtorkowe obrady odbyły się w formie online.

Wszystko po to, aby zachować względy bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.

Tematem przewodnim sesji była „Realizacja osnów geodezyjnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ich znaczenie w procesie inwestycyjnym”.

Po omówieniu tej kwestii radni zajęli się rozpatrzeniem projektów uchwał. Radni w drodze głosowania zdecydowali między innymi o rozwiązaniu Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach. Stało się to po przeprowadzeniu przez samorząd całej obowiązującej procedury, wynikającej z ustawy.

Samorząd już w listopadzie 2019 roku przeprowadził szerokie konsultacje z całą społecznością szkolną. Udział w nich wzięli także wicewojewoda dolnośląski, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz burmistrz Pieszyc.

Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji wspomnianej placówki.

W związku z tym Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podczas sesji 28 kwietnia zdecydowała, że szkoła zostanie rozwiązana z dniem 31 sierpnia 2020 roku.
Po tej dacie obiekt nadal będzie służył celom oświatowym. Naukę będą w nim pobierać uczniowie z klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały między innymi w sprawach:
– przyjęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
– określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.