herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Światowy Dzień Konsumenta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Tego dnia, w 1962 r., John. F. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.


Problem ten został również dostrzeżony przez organizację Narodów Zjednoczonych poprzez przyjęcie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r. – wytyczne w sprawie ochrony konsumentów.

Jednakże, ochrona interesów konsumenta ma bardzo długa tradycję, a początki jej rozwoju to druga połowa XIX wieku. Pierwsza na świecie organizacja konsumencka o nazwie „Liga Konsumentów” powstała w Nowym Jorku w 1891 r. Ochrona konsumentów w Polsce jest zadaniem wielu podmiotów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, które łącznie stanowią system rozwiązywania sporów konsumenckich.

Na szczeblu samorządowym problematyką ochrony praw i interesów konsumentów zajmują się powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje swoje zadania min. poprzez udzielanie konsumentom bezpośrednich porad w sprawie zgłoszonego przez nich problemu i wskazanie możliwości jego rozwiązania, pisemne wystąpienia do przedsiębiorców z wnioskiem o ugodowe załatwienie spawy, spotkania edukacyjne. Oprócz pomocy rzecznika konsument może zwrócić się do Inspekcji Handlowej, której zadania dot. min rozpatrywania sporów cywilno-prawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w przedmiocie umów sprzedaży towarów i świadczenia usług, np.: w branży turystycznej, deweloperskiej i innych branż.

W sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych właściwy jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego rozpatruje Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Spory z zakładami ubezpieczeń, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych rozstrzyga Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych. W przypadku usług przewozu koleją konsument może swoje roszczenia zgłosić do Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest właściwy w sprawach roszczeń pasażerów w stosunku do przewoźników lotniczych.

W przypadku zawierania umów konsumenckich o charakterze międzynarodowym, czyli w sporach transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, Norwegii lub Islandii bezpłatnej pomocy udzieli Europejskie Centrum Konsumenckie w Warszawie.
Na szczycie systemu ochrony konsumenckiej stoi urząd centralny, tj. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie życzy wszystkim konsumentom tylko udanych zakupów, jak najmniejszej ilości reklamacji i rzetelnych usługodawców.

PORADNIK KONSUMENTA W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM