herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa nabór do służby przygotowawczej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku w listopadzie br. prowadzi rozmowy kwalifikacyjne dla ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2019 r. Szkolenie rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 26 kwietnia.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej – weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261 647 430.

Aby zostać ochotnikiem, należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne.

W kolejnym etapie ochotnicy, którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku, zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 7 stycznia 2019 r. rozpoczniesz służbę przygotowawczą.

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2200 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia, takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Także okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP. Po tym przeszkoleniu możesz ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej, bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Osoba do kontaktu: Krzysztof Królewiecki, tel. 261 647 430.

Informacje nt. naboru ochotników do służby przygotowawczej