herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trzeci przetarg na sprzedaż budynku po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku dydaktycznego po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, położony przy ul. Adama Mickiewicza 1.

Zdjęcie dawnego Budynku Zespołu Szkół w Pieszycach.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej części miasta Pieszyce zlokalizowana pomiędzy ulicą Adama Mickiewicza a ulicą Tadeusza Kościuszki w bezpośrednim sąsiedztwie pieszyckiego potoku. Oznaczona geodezyjnie jako działka nr 66 o powierzchni 0.1463 ha, obręb Środkowe w Pieszycach, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00030920/6. Na działce zlokalizowany jest budynek o pow. użytkowej 1195,60 m², kubaturze 5779,30 m³, ostatnio wykorzystywany jako budynek administracyjny Zespołu Szkół w Pieszycach. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację: CO, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Budynek nie posiada własnej kotłowni CO, dotychczas był ogrzewany z kotłowni położonej po drugiej stronie ulicy Adama Mickiewicza. Kształt terenu nieregularny zbliżony do trapezu, porośnięty drzewami, krzewami, trawą. Wjazd wyłożony kostką betonową. Teren od strony drogi ogrodzony siatką zamocowaną w przęsłach stalowych a od strony potoku balustradą.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Centrum nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MWU.4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Jako podstawowe przeznaczenie terenów bez określania ich wzajemnych proporcji to zabudowa mieszkaniowa średniej intensywności i zabudowa usługowa, przez co rozumie się istniejące i projektowane budynki mieszkalne z częścią usługową oraz budynki usługowe związane z prowadzeniem nieuciążliwej działalności w zakresie usług śródmiejskich.

Wartość nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości 700 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 50 000 zł płatne do dnia 12 listopada 2021r.

Warunki przetargu
1. III Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku, sala 201 – w dniu 18 listopada 2021 roku, o godz. 10.00.
2. I przetarg w dniu 22.03.2021r zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 1 112 000 zł.
3. II przetarg w dniu 14.07.2021r zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 834 000 zł.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Warunkiem udziału w przetarg jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu:
– osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
– cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
7. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się: ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
8. Koszty związane z nabywanym przedmiotem przetargu, w szczególności obciążenia podatkowe a także wynikające z zawartych przez Sprzedającego umów dotyczących dozoru obiektu oraz zasilania w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, ponosi Nabywca od dnia przeniesienia własności nieruchomości.
9. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego. (art. 37 § 1 ust. 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest także przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
10. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
11. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
12. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
14. Więcej informacji na temat przetargu na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl. lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój12, tel. 74 832-36-65.