herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uwaga przedsiębiorcy – rusza pomoc finansowa z Powiatowego Urzędu Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pierwsza forma finansowego wsparcia będzie udzielana w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc składając już teraz wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Jest na to dużo czasu, ponieważ termin zakończenia naboru upływa 10 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o Tarczy antykryzysowej COVID-19, właściciele firm mogą otrzymać pomoc na:
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej,
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
– jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
– jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Druga forma finansowej pomocy, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy to jednorazowa dotacja w wysokości do 5.000 złotych. Nabór wniosków ogłoszony w ramach Tarczy antykryzysowej, skierowany jest do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z określonych przez ustawę branż. Wnioski w ramach naboru ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl – zakładka Tarcza antykryzysowa, w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami udzielania dotacji.

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 832 52 42 oraz 74 832 52 47.

Pomoc, jaka jest udzielana w formie Tarczy antykryzysowej ma na celu utrzymanie miejsc pracy w branżach, które najbardziej ucierpiały finansowo w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w trakcie pandemii COVID-19.