herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Tym razem dokument, który został przygotowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, podsumowuje działalność Zarządu i Rady Powiatu w 2020 roku. Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego stanowi opis realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Wstęp do debaty nad dokumentem wygłosił starosta Grzegorz Kosowski, który stwierdził między innymi: Za sprawą trwającej pandemii COVID-19 był to trudny czas dla naszego samorządu, szczególnie pod względem organizacyjnym i finansowym. Cieszę się jednak, że mimo wielu wyzwań i ograniczeń z tym związanych, po raz kolejny budżet powiatu został zrealizowany z nadwyżką. Oznacza to, że finanse Powiatu Dzierżoniowskiego nadal są bezpieczne i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Starosta dodał również – 2020 rok można zaliczyć do udanych w kwestii zrealizowanych inwestycji i projektów. Należy podkreślić, że część z nich mogliśmy wykonać dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych – w tym ze środków rządowych.

Należy wspomnieć, że przed sesją Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego uzyskał pozytywne opinie poszczególnych komisji Rady. Wszystkie uwagi do dokumentu zgłoszone przez radnych w trakcie komisji zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu w ostatecznej wersji Raportu.

W wyniku debaty nad Raportem Rada Powiatu Dzierżoniowskiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

W dalszej części sesji radni ocenili realizację budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.
Sprawozdanie w tej sprawie złożyła skarbnik powiatu Iwona Swendrak – Zając. Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w budżecie na przestrzeni całego 2020 roku, dochody budżetowe wykonano w wysokości 110.413 508,20 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, poniesione wydatki z budżetu powiatu wyniosły 104.235.652,06 zł, tj. 93,76% założeń planowanych. Dzięki temu nadwyżka budżetowa za 2020 rok wyniosła 6.177.856,14 zł.

Ogólne zadłużenie powiatu wynikające z zaciągania zobowiązań finansowych w poprzednich kadencjach samorządu wynosi na dzień 31.12.2020 roku – 3.041 611,88 zł. Na niską wartość zadłużenia miało wpływ racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Warto podkreślić, że w minionym roku Zarząd Powiatu spłacił zobowiązania – wynikające z ogólnego zadłużenia samorządu – na kwotę 1.600.000 złotych.

W drodze głosowania Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Więcej na temat podjętych uchwał znaleźć można na stronie powiatu w systemie internetowym E-sesja.

Należy dodać, że na początku sesji przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch wraz ze starostą Grzegorzem Kosowskim wręczyli nagrody w pierwszej edycji konkursu „Powiat Ma Talent”.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Julia Stawska, drugie miejsce przyznano Michałowi Sztuce, a trzecie miejsce zajęła Nila Sepita.

Natomiast specjalne wyróżnienia jury przyznało następującym uczestnikom:
– Agnieszce Letniowskiej,
– Mateuszowi Suboczowi,
– Żanecie Palej,
– Jakubowi Gotfrydowi,
– Natalii Minkinie.

Tego dnia wręczono również nagrody w ramach tegorocznej edycji konkursu “Sowiogórski Bajarz”.

Konkurs zorganizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie i odbywał się z wykorzystaniem platformy internetowej „Sieć w domu” – animacja regionalna. Rywalizacja polegała na opowiedzeniu lub przeczytaniu w najbardziej kreatywny sposób legendy związanej z regionem Gór Sowich.

Organizatorzy przyznali trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
W kategorii uczniów:
– kl. I – IV zwyciężył Oskar Kołodziej z Olesznej.
– w kategorii uczniów z klas V-VIII, zwyciężyła Kinga Rosińska z Pieszyc.

Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Dudek z Bielawy.

Sesja Rady Powiatu była również doskonałą okazją do podziękowania najbardziej zaangażowanym uczniom w pracę na rzecz Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego.

Powołany w listopadzie 2020 roku Młodzieżowy Zespół Doradczy Powiatu Dzierżoniowskiego składał się z przedstawicieli każdej ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Zadaniem zespołu było między innymi inicjowanie nowych wydarzeń i akcji społecznych.

Za szczególne zaangażowanie w pracę Młodzieżowego Zespołu Doradczego zostały wyróżnione cztery osoby:

– Karolina Kret,
– Maksymilian Miszczuk,
– Małgorzata Głuszek,
– Zuzanna Franczak
.

Za wzorowe pełnienie funkcji opiekuna Młodzieżowego Zespołu Doradczego wyróżnienie otrzymała Bernadetta Szczypka.