herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie dziecka i rodziny

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Tematem pomocy społecznej, a szczególnie systemem wsparcia rodzin biologicznych oraz funkcjonowania pieczy zastępczej zajmowali się radni powiatowi podczas sesji 27 marca.

W pierwszej części sesji starosta Janusz Guzdek oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal uhonorowali laureatów IX Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych.

W głównym temacie sesji wystąpiła Anna Łata, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, która przybliżyła temat pieczy zastępczej – znaczącego zadania realizowanego przez PCPR.

System pieczy zastępczej od 2012 roku funkcjonuje w nowym kształcie. Zakłada on prymat rodziny nad opieką zastępczą i przyjmuje zasadę tymczasowości pobytu dziecka poza rodziną – do momentu powrotu do rodziny naturalnej.
– Oznacza to, że piecza zastępcza jest uzupełnieniem pieczy rodzicielskiej, a nie formą, która pieczę rodzicielską zastępuje z założenia na zawsze – mówiła Anna Łata. – To jest ważna konstatacja, zwłaszcza jeśli zważyć, że przez dziesięciolecia umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie wiązało się w Polsce z zakreślaniem czasowej perspektywy tego przedsięwzięcia ani z działaniami zmierzającymi do powrotu dziecka do rodziny.

Obecnie wsparcie na poziomie gminy odbywa się poprzez pomoc rodzinie biologicznej zagrożonej kryzysem, aby doprowadzić do pozostania dziecka w rodzinie. Głównym elementem tego wsparcia jest praca asystentów rodzinny.
Natomiast rolą powiatu jest zapewnienie opieki tym dzieciom, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej ze względu na pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Odbywa się to poprzez umieszczanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

– Niestety, rodzin zastępczych jest ciągle za mało. Tym, którzy chcieliby stworzyć dziecku możliwość wychowywania się w rodzinie, a nie w instytucji, zapraszamy do kontaktu – mówiła dyrektor PCPR.

W pozostałej części sesji radni przyjęli kilka uchwał dotyczących m.in. podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018.