herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat, dotyczący pomieszczenia garażowego nr 5 położonego w budynku gospodarczym na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 60/10 obręb Centrum w Dzierżoniowie.

grafika promująca artykuł, treść grafiki odpowiada treści nagłówka artykułu

Opis nieruchomości

Przedmiotem oddania w użyczenie jest pomieszczenie garażowe nr 5 o powierzchni użytkowej 29,44 m2 położone w budynku gospodarczym przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 60/10 obręb Centrum, o pow. 0,4052 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00026663/5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek gospodarczy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/355/22 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 lutego 2022r., oznaczony jest symbolem U – teren usług.

Wysokość opłat z tytułu użyczenia

Bezpłatna umowa użyczenia, zawierana na czas oznaczony do 3 lat.

Informacja o przeznaczeniu oddania w użyczenie

Pomieszczenie garażowe nr 5 zostaje oddany w użyczenie, w celu prowadzenia działalności statutowej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Inne informacje

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 15 września 2023 r. – na okres 21 dni tj. – do dnia 6 października 2023 r.