herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zajęcia aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Z bezpłatnej kompleksowej rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do swoich zainteresowań i stanu zdrowia.

Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nie pracowały, osoby długotrwale poszukujące pracy, jak również osoby, które dopiero zakończyły leczenie.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:
– zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
– psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
– medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Dodatkowe informacje oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych znajdują się w załączonym folderze informacyjnym.
FOLDER PROJEKTU