herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert.

Starostwo Powiatowe - rynek

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na prowadzeniu w roku 2020 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w Komisji Konkursowej, którzy w sposób bezstronny i kompetentny będą uczestniczyć w opiniowaniu wniosków.

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA