herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zmiany przepisów dotyczących obowiązku rejestracji pojazdu i nakładania kar administracyjnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie informuje, że od 1 stycznia 2024 roku zmienią się przepisy dotyczące nabywania i zbycia pojazdów.

grafika symbolizująca sprzedaż samochodu

Zmiany dotyczą kwestii związanych z nabywaniem i zbywaniem pojazdów, obowiązków z tego wynikających oraz kar w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze zmiany przepisów.

  1. Wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

 nabycia pojazdu na terytorium RP,

 dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

 sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin wynosi 90 dni. 

  1. W przypadku niewykonania obowiązków wymienionych w punkcie 1, właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł). 
  1. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w punkcie 1, w terminie 180 dni od dnia nabycia pojazdu, nakłada się karę w wysokości 1000 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł). 
  1. W przypadku niezgłoszenia zbycia pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni, kara wynosić będzie 250 zł (zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich współwłaścicieli).
  1. W przypadku nabycia pojazdu, w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
  2. Zniesienie obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu.

 Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężnie solidarnie.

Kar nie stosuje się w przypadku gdy przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1 właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium RP odda pojazd do stacji demontażu pojazdów lub dokona jego zbycia.

Wzory formularzy znajdują się w poczekalni Wydziału Komunikacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem:

e-mail: komunikacja@pow.dzierzoniow.pl

tel. 74 832 52 12 lub 74 832 52 13