herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

3,5 miliarda na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia projektu Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań nowej polityki wzrostu dla Europy.

Opiera się ona na celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu, i w ochronę środowiska.

Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiający Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego.

Subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią Województwa Wielkopolskiego, obszarów rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. Tym samym znalazła się w nim ziemia dzierżoniowska.

Fundusz będzie wspierał dywersyfikację gospodarczą i restrukturyzację objętych finansowaniem regionów. Oznacza to wsparcie inwestycji produkcyjnych w małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzenie nowych firm, badania i innowacje, odbudowę środowiska, czystą energię, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników, pomoc w poszukiwaniu pracy i programy dla osób poszukujących pracy, a także przebudowę istniejących instalacji wysokoemisyjnych, jeżeli inwestycje takie prowadzą do znacznej redukcji emisji i ochrony miejsc pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadza analizę zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Ogłoszony został już nabór wstępnych propozycji projektów (lista projektów).

Zachęcamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu do zgłaszania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego potrzeb w opisanym powyżej zakresie.