herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Budżet Powiatu na 2017 rok uchwalony

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Radni powiatowi podczas sesji 20 grudnia przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2017-2025 oraz Budżet Powiatu na 2017 rok.

Przyszłoroczny budżet po stronie dochodów zamknie się kwotą 87 mln zł, a po stronie wydatków sumą 88,2 mln zł. Deficyt zostanie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki. Natomiast inwestycje będą stanowiły 9,5% budżetu, czyli ok. 8,5 mln zł. Już dziś wiadomo, że dotacje unijne wyniosą 4,2 mln zł. Z roku na rok maleje też zadłużenie Powiatu, które w przyszłym roku wyniesie 6,7 mln zł, czyli 7,73% dochodów budżetowych.

Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji należą: scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno (1,5 mln zł dotacji unijnej), przebudowa drogi Dzierżoniów – Włóki (100 tys. zł – środki własne, 1,1 mln zł – dotacja), przebudowa drogi we wsi Trzebnic oraz przebudowa dróg łączących Sienice z drogą krajową nr 8 (820 tys. zł – środki własne, 1,1 mln zł – dotacja), budowa chodnika Bielawa – Józefówek (150 tys. zł – środki własne), budowa chodnika w Ligocie Wielkiej (160 tys. zł – środki własne), budowa chodnika w Słupicach (200 tys. zł – środki własne), budowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy (100 tys. zł – środki własne), przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic Dzierżoniowa (500 tys. zł – środki własne), budowa parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie (200 tys. zł), zakup sprzętu informatycznego i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby geodezji (650 tys. zł – dotacja unijna), adaptacja pracowni szkolnych w ramach programu „Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” (865 tys. zł – dotacja unijna), realizacja projektu dla szkół „Zawodowy Dolny Śląsk” (35 tys. zł – dotacja unijna) oraz realizacja programu „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” (1 mln zł – dotacji unijnej).

– Niestety, przyszłoroczna subwencja oświatowa będzie mniejsza od tegorocznej o 2 mln zł. Oznacza to, spore trudności w realizowaniu zadań oświatowych – stwierdza starosta Janusz Guzdek. – Musieliśmy pomyśleć o wyrównaniu tej kwoty, ale także o wzmocnieniu budżetu poprzez aplikowanie o środki zewnętrzne w różnych dziedzinach. Wiemy już, że w nowej, a jednocześnie ostatniej perspektywie unijnej na lata 2017-2019 powiat pozyskał 20 mln zł. Dodam, że jeszcze nie wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.

Po wysłuchaniu skarbnika powiatu, starosty oraz opinii RIO, komisji i klubów Rady Powiatu radni uchwalili budżet bez głosu sprzeciwu.

Podczas dalszej części sesji radni podjęli także kilka uchwał dotyczących m.in. przyjęcia: „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”, „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2021”, nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bielawie oraz przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2021”. Radni zatwierdzili również plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na przyszły rok oraz plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Nim jednak radni zajęli się omawianiem budżetu i kolejnych uchwał uczestniczyli we wręczeniu nagród w XV Powiatowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych i przyjęli ślubowanie psycholog Agaty Łagodzkiej z Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, która zdała egzamin na nauczyciela mianowanego.