herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Czerwcowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 30 czerwca o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej 38.

Głównymi tematami będą: Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu, wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania transmisji online z obrad, która dostępna będzie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Szczegółowy program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok:
a) debata nad raportem,
b) opinie komisji Rady Powiatu o raporcie,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 151).
5. Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego oraz Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
b) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,
c) wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego- wystąpienie Przewodniczącego Komisji- Pana Tomasza Mitraszewskiego,
d) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok,
e) wysłuchanie opinii Komisji Rady Powiatu,
f) przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,
g) dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok (projekt nr 152).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (projekt nr 153).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w roku 2020 realizacji zadania remontowego (naprawczego) w ramach bieżącego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich (projekt nr 154).
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Dzierżoniowie i nadania mu statutu (projekt nr 155).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Średzkim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego przez Powiat Dzierżoniowski w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu Średzkiego (projekt nr 156).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (projekt nr 157).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 158).
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie (projekt nr 159).
14. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego o wznowienie działań kontrolnych- przyjęcie rocznego planu kontroli w roku 2020.
15. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na II półrocze 2020r.
16. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
17. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
18. Zamknięcie sesji.