herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Opis nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 9 (pustostan) o powierzchni użytkowej 40,50 m2 składający się z z pięciu pomieszczeń: przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki, położony jest na II piętrze budynku. Do lokalu przynależy komórka (garaż) o powierzchni 32,30 m2. Powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 72,80 m2. Stan techniczny zbywanego lokalu zły. Zalecany jest gruntowny remont polegający na: wymianie lub renowacji stolarki budowlanej, wymianie wszystkich instalacji wewnętrznych, remoncie podłóg oraz naprawie tynków wewnętrznych.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 nastąpi wraz ze sprzedażą udziałów 898/10000 części w częściach wspólnych budynku o powierzchni użytkowej 810,35 m² oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/1 o powierzchni 0.1636 ha, położonej w obrębie Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00044683/3.

Zgodnie z zapisem w „Miejscowym planie zagospodarowania wsi Roztocznik” zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2010r., działka na której usytuowany jest budynek leży w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej na terenie opisanym symbolem U/MT1.
Wartość nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości 80 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 8 000 zł – płatne do dnia 4 października 2023r.

Cały budynek w Roztoczniku
Warunki przetargu
1. II przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II p. budynku sala 201 w dniu 10 października 2023r. o godzinie 10.30.
2. I przetarg w dniu 26 lipca 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 103 300 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Warunkiem udziału w przetarg jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu :
▪ osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
▪ osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
▪ cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
9. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się: ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
10. Nieruchomość nie jest obciążona umową najmu – jest pustostanem.
11. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego. (art. 37 § 1 ust. 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
13. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
14. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
15. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
16. Więcej informacji na temat przetargu na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl. lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój12, tel. 74 832-36-65.