herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacje o budżecie powiatu i sytuacji szpitala

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jak kształtowały się dochody i wydatki budżetu powiatu w I połowie roku? Jak wygląda sytuacja Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie? – tymi sprawami zajmowali się radni powiatowi podczas sesji 29 września.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagród laureatom powiatowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2015”.
Wyniki konkursu

Budżet w I połowie roku
W części roboczej sesji skarbnik Iwona Swendrak-Zając przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
– Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost dochodów w stosunku do planu o ponad 7 mln zł, co korzystnie wpłynie na realizację budżetu w II półroczu. Natomiast zagrożenia związane są ze stagnacją na rynku nieruchomości i brakiem możliwości sprzedaży zbędnego mienia – mówiła pani skarbnik.
Poinformowała również o rezygnacji z wykonania elewacji w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie na rzecz chodnika we Włókach – na to zadanie gmina Dzierżoniów pozyskała środki ze „schetynówek”, a powiat, który jest właścicielem drogi, dofinansuje je kwotą blisko 750 tys. zł.
Dochody za I półrocze wyniosły 45,6 mln zł (prawie 51% planu), a wydatki 41,4 mln zł (44% planu). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 4,5 mln zł.

Uchwały
W trakcie obrad radni podjęli kilka uchwał m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom miejskiej i wiejskiej Dzierżoniów oraz Bielawa w związku ze staraniem się gmin o środki ze „schetynówek”, a także w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem dzierżoniowskim i powiatem łobeskim.
Uchwały Rady Powiatu

Szpital
Ostatnią część sesji wypełniła dyskusja nt. Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o. Temat szpitala pojawił się na sesji w związku z niedawną informacją o zamiarze likwidacji oddziału ortopedycznego. Prezes Maciej Smolarz przedstawił powody takiego działania.

Ortopedia to nowy oddział, który został powołany przez poprzedniego prezesa w 2012 roku ze zbyt niskim kontraktem. W efekcie oddział przyniósł już 3,5 mln zł straty (ok. 1,2 mln zł rocznie). Obecnie wiadomo, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwiększy kontraktu. Utrzymywanie takiej sytuacji może w dalszej perspektywie zagrażać całemu szpitalowi.

– Nie możemy dopuścić do tego, by jeden oddział zadłużał całą placówkę, a tak jest obecnie, bo bez ortopedii szpital byłby na plusie – mówił starosta Janusz Guzdek. – Nie po to oddłużaliśmy szpital i inwestujemy w niego, żeby teraz jeden, dodatkowy odział zmarnował dotychczasowe dokonania.

Starosta podkreślał, że nie zgadza się na zadłużanie, bo to oznacza stagnację. Zarządowi Powiatu zależy natomiast na dalszym rozwoju szpitala i w tym zakresie zamierza go wspierać, bo potrzeby inwestycyjne placówki nadal są duże.

Obecnie trwają negocjacje NFZ w tym temacie. Na 1 października zwołano również sesję nadzwyczajną.
Porządek obrad sesji