herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na prowadzenie pomocy prawnej rozstrzygnięty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wiadomo już, jakie organizacje pozarządowe będą prowadziły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację tego zadania publicznego.

Zarząd Powiatu powierzył prowadzenie punktów następującym organizacjom:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Punkt będzie funkcjonował w Urzędzie Gminy w Pieszycach przy ul. Kościuszki 2, w godz. 10.00 – 14.00.
 2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej – „Fundacja w Służbie Wsi”. Punkt będzie funkcjonował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5, w godz. 10.00 – 14.00.

Niezależnie od tego w powiecie dzierżoniowskim będą działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Będą one funkcjonowały w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, w godz. 7.30 – 11.30 i 11.30 – 15.30.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać – oprócz adwokatów i radców prawnych – także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 • od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 • nieodpłatną mediację lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.

Edukacja prawna obejmuje:

 • działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
  1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
  2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • zadania, o których mowa, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe