herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ponadgminnych w 2017 roku. Na realizację tych zadań zarezerwowano 200.000 zł.

Rozpatrywane będą wnioski dotyczące: kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ratownictwa i ochrony ludności, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów realizujących działania z zakresu pożytku publicznego na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Rynku 27 w biurze podawczym:

  • do 16 stycznia 2017 r. do godz. 14.00 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • do 6 lutego 2017 r. do godz. 14.00 w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i edukacji,
  • do 6 marca 2017 r. do godz. 14.00 w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ratownictwa i ochrony ludności, promocji i organizacji wolontariatu, a także działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, nr tel. 74 832 52 29 lub 74 832 52 28, e- mail: so@pow.dzierzoniow.pl.

Ogłoszenie konkursowe