herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Lustracja obiektów zabytkowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski koordynuje zadania związane z ochroną zabytków pod kątem zarządzania kryzysowego. 11 października przeprowadzono lustrację powiatowych obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Lustrację przeprowadził Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń.

Zgodnie z rocznym planem działania Powiatowego Zespołu kontrolą zostały objęte obiekty sakralne w gminie Pieszyce oraz Niemcza tj:
– kościół parafialny pw. św. Jakuba w Pieszycach,
– kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski w Przerzeczynie Zdroju.

Kontroli poddane było:
• bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
• bezpieczeństwo budowlane,
• zabezpieczenie przed przestępczością – włamania, kradzieże,
• zabezpieczenie konserwatorskie.

Lustracja miała na celu sprawdzenie obiektu pod kątem stanu zabezpieczenia zabytku o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego podlegającego obowiązkowej ochronie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Ponadto Zespół poinformował zarządców budynków o możliwości pozyskania środków finansowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty remontowo-budowlane.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektów.
Spostrzeżenia i uwagi, które wykazał Zespół, zostaną przekazane zarządcom obiektów w postaci protokołu zatwierdzonego przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.