herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nieruchomość gruntowa rolna w Gilowie – przetarg na dzierżawę

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, gmina Niemcza, wieś Gilów. Obszar oznaczony symbolem „M1”- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej niskiej intensywności.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa rolna oznaczona geodezyjnie jako działka nr 179/2 obręb Gilów o powierzchni 0.3172 ha w Gminie Niemcza, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00026613/0.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działaka położona w środkowej części wsi Gilów. Nieużytkowana, porośnięta trawą, na części rosną drzewa i krzewy owocowe. Teren lekko pochyły, od strony północnej przylega do nieruchomości zabudowanych, a od strony południowej do gruntowej drogi polnej odgradzającej nieruchomość od pól uprawnych.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niemcza obszar, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem „M1”- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej niskiej intensywności.

Ogłoszenie o przetargu 

Informacja z rejestru gruntów

Mapa

Wykaz działek 179- 2