herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowy nabór wniosków o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O jednorazową dotację w wysokości 5 tysięcy złotych, które mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, można ubiegać się od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Zdjęcie panoramiczne centrum Dzierżoniowa. Ujęcie z lotu ptaka. Na pierwszym planie miejska zabudowa. w tle góry i niebo.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl (PSZ-DBKDG) do urzędu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane ze względu na brak takiej możliwości przewidzianej zapisami ustawy.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna, pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Otrzymanie dotacji obwarowane jest kilkoma warunkami:

  1. Posiadanie statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 listopada 2020 r. oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą (w załączeniu).
  3. Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  4. Nie zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; Dodatkowo działalność gospodarcza mikro przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Pomoc publiczna

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r., str. 1).

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 152)

Szczegółowe informacje na temat dotacji znajdują się na stronie: https://dzierzoniow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty, oraz pod numerem telefonu: tel. 74 832 52 42

 

LISTA PKD

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC

UMOWA DOTACJI