herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu zaprasza przedstawicieli NGO z powiatu dzierżoniowskiego do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ
OPINIUJĄCEJ OFERTY
ZŁOŻONE DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
polegającego na prowadzeniu w roku 2016 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu w roku 2016 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego,

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza

wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w komisji konkursowej, którzy w sposób bezstronny, kompetentny będą uczestniczyć w opiniowaniu wniosków.

  1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieskładających ofert konkursie.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów.
  3. Komisja konkursowa pracować będzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
  4. Opinie złożonych ofert wypracowane przez komisję konkursową posłużą jako narzędzie do podjęcia ostatecznej decyzji przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.
  5. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu załączonym do niniejszej informacji. Zgłoszenia należy składać w Biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, faksem: 74 832 18 60, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: so@pow.dzierzoniow.pl. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 16 listopada 2015 r.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
ul. Rynek 27
tel. 74 832 52 29; 74 832 52 28
e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, dnia 30 października 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy