herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Omówienie systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę było wiodącym tematem posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się 17 listopada.

Tym razem spotkanie miało miejsce w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku, dlatego na początku Marek Chmielewski, wójt gminy wiejskiej Dzierżoniów przedstawił działalność gminy w zakresie bezpieczeństwa.
Podkreślił m.in. dużą rolę ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratunkowych, a także przedstawił działania prewencyjne, jak np. modernizacja wałów przeciwpowodziowych, czyszczenie koryt rzek, instalacja dodatkowego oświetlenia czy budowa chodników przy współpracy z powiatem, a także prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach.

Następnie członkowie komisji zajęli się głównym tematem związanym z systemem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. W trakcie dyskusji komendant powiatowy straży pożarnej Marek Hajduk przyznał, że sieć hydrantowa, która jest najlepszym sposobem zaopatrzenia w wodę, w naszym powiecie nie działa prawidłowo. Powodem jest m.in. niewystarczające ciśnienie wody w wyżej położonych miejscach i nie najlepszy stan techniczny hydrantów.

Komendant podkreślił jednak, że strażacy są przygotowani na taką ewentualność i podejmują działania dodatkowe poprzez podłączanie się do dalej zlokalizowanych hydrantów lub dowożenie wody samochodami bojowymi.

Obecny na spotkaniu dyrektor ds. technicznych spółki Wodociągi i Kanalizacja Kazimierz Pietkiewicz poinformował, że obecnie WiK kończy przebudowę stacji uzdatniania wody Lubachów, co oznacza, że wymianę hydrantów będzie prowadzić w kolejnych latach. Dodał jednak, że spółka prowadzi naprawy sieci hydrantowej niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia ze straży pożarnej oraz w trakcie inwestycji gminnych.

Podsumowując dyskusję prowadzący obrady starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek zwrócił uwagę na konieczność cyklicznej konserwacji hydrantów do czasu ich całkowitej wymiany, która wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Zadanie jest niełatwe w sytuacji, gdy hydranty nadziemne są objęte różnymi prawami własności – część jest w zasobach WiK-u, część w samorządach gminnych, a część należy do podmiotów prywatnych.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego, sądu, prokuratury rejonowej oraz aresztu śledczego przedłożyli informację o działalności swoich jednostek w minionym półroczu.

W spotkaniu wzięli udział również wójtowie i burmistrzowie gmin. Kolejne posiedzenie zaplanowano na kwiecień 2016 roku.