herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Prawie pół miliona złotych dla Powiatu Dzierżoniowskiego ze środków zewnętrznych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 478.738,13 zł. z projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zdjęcie Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie os trony głównego wejścia oraz izby przyjęć.

Projekt dotyczy „Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID19”

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 406 927,41 zł. W ramach projektu do Powiatu trafiły również środki z budżetu państwa w wysokości 47 873,81 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 23 936,91 zł.
Wspomniane fundusze otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Bielawie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat grantu:
Projekt grantowy „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

– Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne
– Działanie 9.3 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
– Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel główny projektu: Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu – Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych – Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska

Termin realizacji umowy: od 28.09.2020 r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 478 738,13 zł
– Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 406 927,41 zł
– Wartość dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa: 47 873,81 zł
– Wartość dofinansowania projektu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego: 23 936,91 zł

Podmioty, którym przekazano realizację grantu: Dom Pomocy Społecznej w Bielawie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Grant może być przeznaczony między innymi:
1. dla instytucji całodobowego pobytu – Domu Pomocy Społecznej:
a) zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19,
b) doposażenie stanowisk pracy i sprzęt niezbędny do walki z epidemią,
c) przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji (przyjęcia interwencyjne),
d) zwrot kosztów organizacji miejsc do ewakuacji instytucji w tym finansowanie funkcjonowania takich miejsc (wynagrodzenia, kosztów wyżywienia, kosztów środków ochrony osobistej oraz innych materiałów jednorazowego użycia),
e) pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących oraz pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna),
f) zwrot kosztów organizacji spotkań online z rodziną i bliskimi dla podopiecznych i opiekunów;
2. 2. dla podmiotu leczniczego – szpitala :
a) sprzęt medyczny,
b) dezynfekcja,
c) wyposażenie obiektowe i budowlane,
d) wyposażenie laboratoriów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020