herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Łagiewnikach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kolejowej 3 w Łagiewnikach.

Przetarg dotyczy prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1A o pow. 54,2 m² położonego przy ulicy kolejowej 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 18,7 m² oraz udziałem w wysokości 6 350/10 000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu geodezyjnego oznaczonego jako działka nr 453/11 AM-6, obręb 003, Łagiewniki, o pow. 0,0674 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 89 000,00 zł netto
Wadium: 8 900,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł

Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S. A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.07.2021 w godz. 11:00 – 11:30 po uprzednim uzgodnieniu z Ogłaszającym, tel. 601-239-970

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 10.08.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ogłaszającego – ul. Joanitów 13, 50- 525 Wrocław, pokój 342.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1011/KNO/438/2021 w terminie do dnia 6.08.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.
  • złożenie oferty w siedzibie Ogłaszającego w terminie do dnia 6.08.2021 r., do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie opisanej: ”Oferta na przetarg nr postępowania 1011/KNO/439/2021. Nie otwierać przed godziną 12:00 dnia 10.08.2021 r.” Oferta powinna spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A.
  • nie później niż do dnia 3.08.2021r., złożenie dokumentów o których mowa w § 3 Regulaminu, w odrębnej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do przetargu nr postępowania 1011/KNO/439/2021”. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A., przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem ofert lub w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed otwarciem ofert.

Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód wynikających z Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji „Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe” i Statutu PKP S.A.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie PKP S.A., a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. nr 155, poz. 1231).
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży tel. 71 717 53 80
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.