herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu przyjęła Strategię Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i trzy programy sektorowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas sesji 26 maja br. Rada Powiatu poznała efekty projektu realizowanego wspólnie przez powiat i jego wszystkie gminy. Projekt „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ma charakter partnerski i jest realizowany wspólnie przez Powiat Dzierżoniowski, Gminę Miejską Dzierżoniów – lidera projektu, Gminę Bielawa, Gminę Pieszyce, Gminę Wiejską Dzierżoniów, Gminę Łagiewniki, Gminę Niemcza i Gminę Piława Górna.

W ramach projektu „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” do tej pory zostały opracowane następujące dokumenty:
Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i trzy programy sektorowe:
• Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
• Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
• Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Podczas sesji 26 maja br. radni powiatowi podjęli uchwały w sprawie przyjęcia ww. dokumentów.Glosowanie

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. Opracowanie obejmuje koncepcje funkcjonowania Ziemi Dzierżoniowskiej na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji, priorytetów, celów strategicznych, operacyjnych i zadań, które zmierzają do zapewnienia na obszarze Ziemi Dzierżoniowskiej optymalnych warunków rozwoju, w związku z zachodzącymi w naszym kraju zmianami.

Prace nad dokumentem były okazją do dialogu z partnerami projektu, przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz z mieszkańcami, którzy przyjęli zaproszenie na warsztaty i konsultacje społeczne i zaangażowali się w prace nad jego przygotowaniem.

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej razem z pozostałymi dokumentami wyznacza nie tylko kierunki działania, jest również solidnym fundamentem w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizacji projektów.

Projekt „Partnerstwo JST Ziemi  Dzierżoniowskiej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 –2013.

Więcej informacji o projekcie „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej”