herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O projekcie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przystąpiło na podstawie umowy z dnia 5 lutego 2015 r. do projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w Zadaniu pn. „PRZEGLĄD STANDARDÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (CAF/PRI) W JST”, który zakłada doskonalenie jakości świadczonych usług.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r., dotyczącej realizacji projektu nr POKL.05.02.02.00-001/12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim, Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołą Administracji Publicznej, Warmińsko-Mazurskim a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji będącym Liderem niniejszego Partnerstwa.

CELE MODELU CAF

Wspólna Metoda Oceny – CAF 2013 (ang. Common Assessment Framework) ma na celu całościowe i wszechstronne podejście do analizy działalności organizacji. Stanowi jedno z narzędzi kompleksowego zarządzania jakością mające na celu wsparcie organizacji administracji publicznej dla poprawy wyników działalności poprzez:

 1. wskazanie listy mocnych stron Urzędu,
 2. wskazanie obszarów do poprawy
 3. i zaplanowanie na tej podstawie projektów doskonalących.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie rozpoczęło prace nad jej wdrożeniem.

Podstawowe cele krótkoterminowe związane z projektem samooceny CAF to:

 1. uzyskanie w wyniku samooceny informacji o stanie różnych elementów systemu zarządzania oraz wynikach organizacji,
 2. identyfikacja obszarów doskonalenia,
 3. określenie i wdrożenie działań doskonalących służących poprawie systemu zarządzania,
 4. uzyskanie przez pracowników urzędu wiedzy i umiejętności związanych z procesem samooceny CAF.

Podstawowe cele długoterminowe związane z projektem samooceny CAF to:

 1. poprawa usług publicznych dostarczanych przez urząd w wyniku wdrożenia działań doskonalących,
 2. usprawnienie systemu zarządzania w urzędzie w zakresie przywództwa, planowania, zarządzania pracownikami, procesami i zasobami oraz rozwoju relacji partnerskich,
 3. poprawa zarządzania wynikami organizacji przez określenie oraz realizowanie celów i wskaźników wyników w zakresie wyników kluczowych oraz relacjach z klientami, pracownikami i społeczeństwem,
 4. budowa wizerunku urzędu jako profesjonalnej i doskonalącej się organizacji wykonującej działania na rzecz wspólnoty samorządowej.

Bliższe informacje o CAF