herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informacja na temat przyjętego planu doskonalenia

PLAN DOSKONALENIA PRZYJĘTY
W STAROSTWIE POWIATOWYM W DZIERŻONIOWIE

Cel dokumentu:

Przekazanie pracownikom i klientom Starostwa informacji o przyjętym planie doskonalenia w związku z przeprowadzoną w sierpniu 2015 r. I samooceną według modelu CAF 2013: Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przyjęcia planu doskonalenia na podstawie wyników CAF.

Projekty usprawnień zarządczych

Na podstawie wyników samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2013 oraz zidentyfikowanych w procesie samooceny obszarów wymagających poprawy, ustalone zostały priorytety działań doskonalących, służących poprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Plan doskonalenia został opracowany w uzgodnieniu z kierownictwem Starostwa i podlegał jego akceptacji. Do wdrożenia rekomendowane zostały następujące projekty działań doskonalących:

Projekt 1:

„Modernizacja parkingu przy obiekcie Starostwa na ul. Świdnickiej 38 w celu poprawy dostępności miejsc parkingowych dla interesariuszy”

Projekt 2:

„Opracowanie nowych źródeł pozyskiwania informacji o postrzeganiu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, takich jak: grupy fokusowe, sondaże czy panele użytkowników w celu badania satysfakcji klienta”

Projekt 3:

„Modyfikacja regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie: wprowadzenie nowych zasad motywacji finansowej i pozafinansowej w celu wzrostu zadowolenia pracowników, a tym samym podniesienia jakości i efektywności świadczonych usług na rzecz klientów Starostwa”

Szczegółowe informacje dotyczące zaakceptowanych usprawnień zarządczych zawarte są w Planie Doskonalenia Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Przyjęte projekty działań doskonalących będą wdrażane do grudnia 2017 roku. Stan ich realizacji będzie na bieżąco monitorowany – informacje o postępie we wdrażaniu planu doskonalenia przekazywane będą kierownictwu i pracownikom Starostwa. O zrealizowanych projektach i osiągniętych rezultatach zostaną poinformowani również klienci Urzędu.

Sporządziła:

/-/ Ewa Hubisz – Koordynator ds. CAF

Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF